Regler för IDEAL Frimärksurval    
 


•    Man måste vara 18 år och bosatt i Sverige för att bli medlem i IDEALs urvalsverksamhet.

•    Medlem ska varje säsong i samband med den första sändningen erlägga en medlemsavgift av 80 kr.

•    Varje sändningen får behållas i högst 4 dygn (ankomstdagen oräknad) och ska sedan vidarebefordras till nästa medlem på listan. Om lånetiden överskrids tillkommer förseningsavgift 5 kr/dygn. Föreningar kan, om sändningen ska cirkulera mellan flera medlemmar, få behålla sändningen längre tid, dock max 30 dagar.

•    Medlemmen är ansvarig tills sändningen har skickats vidare. Spara inlämningskvittot från Posten.

•    Vid semester eller annan längre tids bortavaro (10 dagar eller mer) ska IDEAL meddelas i god tid så att ingen sändning blir liggande eller kommer i retur.

•    IDEAL ansvarar inte för äktheten av inlämnat material.

•    Medlem som på något sätt skadar frimärken är ersättningsskyldig för dessa.

•    Likvid för uttaget material ska snarast eller senast den siste i innevarande månad, betalas in på IDEALs postgiro. Notera sändnings- samt medlemsnummer på inbetalningskortet.

•    Äganderätten för uttaget material övergår ej till uttagaren förrän full likvid har erlagts.

•    För varje sändning betalas en sändningsavgift på 20 kr.

 

 
Tillbaka